แผ่น Hollw Core

Hollow core CPAC

 

           ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงแบบกลวง เป็นสินค้าโครงสร้างที่ใช้สําหรับงานก่อสร้างงาน อาคารต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่มีหลากหลาย ขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยความหนาและความกว้างของสินค้าจะมีขนาดให้เลือก ตามมาตรฐาน      สามารถใช้กับงานที่มีช่วงยาว(Span Length) ได้ถีง 12.0เมตร        โดยไม่มีปัญหาเรื่องการแอ่นตัว(ตามขนาดความหนาของแผ่น)  แผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรงแบบกลวง (Hollow Core) มีหลากหลายขนาดทั้งความหนาและความกว้าง มีความหนาตั้งแต่    6-30 ซม.           ความกว้าง 30 , 60 หรือ 120 ซม. เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น แผ่นพื้นขนาดความกว้าง 120 ซม. จะใช้กับอาคาร ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

" กรรมวิธีในการผลิต และขนาดต่างๆ ของ CPAC Hollow core "

” กรรมวิธีในการผลิต และขนาดต่างๆ ของ CPAC Hollow core “