รู้ก่อนใช้งานคอนกรีตสำเร็จรูป

  • -

รู้ก่อนใช้งานคอนกรีตสำเร็จรูป

การเลือกใช้คอนกรีตให้เหมาะสมกับงาน

             การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานเทพื้น เทคาน หรือถนน อาคาร สิ่งหนึ่งที่ต้องกำหนดในการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จทุกครั้ง คือ ค่ากำลังอัด(strength) กับค่าความยุบตัว(slump) โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ ที่เป็นเจ้าของบ้านเอง หรือผู้ที่ไม่ใช้ผู้รับเหมา วิศวกร ก็มักจะไม่ทราบเรื่องค่ากำลังอัดที่ควรจะใช้งาน ควรจะใช้เท่าไหร่ เทพื้นควรมีกำลังอัดเท่าไหร่ เลือกแบบไหน ดังนั้นจึงขอเสนอตารางและข้อแนะนำในการเลือกใช้กำลังอัดคอนกรีต ให้เหมาะสม ถูกหลัก ถูกประเภทของงาน เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายภายหลัง ในเมืองไทยใช้มาตรฐานทางฝั่งอเมริกา แต่การอ้างอิงกำลังรับแรงอัด มักจะใช้ทั้ง 2 ระบบ คืออเมริกา (Cylinder : ทรงกระบอก) และ อังกฤษ (Cube : ลูกบาศก์)

การเก็บตัวอย่างทดลอง แบบ cylinder

การเก็บตัวอย่างทดลอง แบบ cylinder

Cube : ทรงลูกบาศก์ และ Cylinder : ทรงกระบอก

Cube : ทรงลูกบาศก์ และ Cylinder : ทรงกระบอก

 

คอนกรีต กำลังอัด 280 ksc(Cylinder)หมายถึงคอนกรีตที่มีกำลังอัด 280กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก”(อ้างอิงอเมริกา)

คอนกรีตกำลัง อัด 280ksc(Cube)หมายถึงคอนกรีตท่ีมีกำลังอัด 280กก./ตร.ซม. สำหรับก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์” (อ้างอิงอังกฤษ)

อ

แผ่นพื้น

ค่าการยุบตัวคอนกรีต(Slump) เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเม่ือจะทำการสั่งคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นค่าท่ีบอกถึง ความข้นเหลวของคอนกรีต ซึ่งจะส่งผลต่อความยากง่ายในการเทคอนกรีต ทางภาษาช่างเขาเรียกว่า “Workability(ความสามารถเทได้)”ให้นึกถึงคอนกรีตมีความข้นมากๆ เวลาคนงานจะทำการเทคอนกรีต ลงในแบบหล่อที่กำหนดก็ทำได้ยากเรียก ได้ว่าเทคอนกรีตลงไปก็กองแหมะอยู่อย่างนั้นไม่ไหลไปให้เต็มแบบด้วยตัวเอง คนงานก็จะต้องเหนื่อยท่ีจะเกล่ีย หรือเขย่าคอนกรีตให้ไหลไปให้ เต็มแบบหล่อเมื่อคอนกรีตมีความข้นมากๆคนงานต้องเหนื่อยมากขึ้นในการเทคอนกรีต หรือ ทำงานยากขึ้น นั่นคือ Workability ต่ำ แต่หากคอนกรีต มีความเหลวมากๆเมื่อเทคอนกรตีลงในแบบหล่อแทบจะไมต่้องทำอะไรเลย คอนกรีตก็ไหลไปเต็มแบบหล่อด้วยตัวเอง สรุปคือ เมื่อคอนกรีตมีความเหลวมากๆ คนงานออกแรงน้อยในการเทคอนกรีต หรือทำงานง่าย นั่น คือ Workability สูง     แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำหนด spec ของคอนกรีตที่เลือกใช้ เราจะกำหนดโดยรายการคำนวณของวิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน เพื่อให้เหมาะและสอดคล้องกับสภาพการทำงานหน้างานนั้น เช่น การเลือกค่า slump ที่มี workability สูงเกินไป แม้จะทำงานได้ง่าย แต่ก็อาจทำให้ค่าความแข็งแรงของคอนกรีตน้อยกว่าที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงต้องเลือกค่าที่เหมาะสม%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82