การจัดอบรมพนักงานในวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2560

  • -

การจัดอบรมพนักงานในวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2560

บจก.กิจเจริญชัยธุรกิจคอนกรีต ได้ให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการบริหารและการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับการฝึกอบรมจาก คณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น มีปัญหาอะไรก็สามารถเปิดใจคุยกันได้ และแก้ปัญหานั้นไปพร้อมกัน และสามารถบริหารงานในหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน

อบรมการยกระดับฝีมือแรงงาน